. ی
ی ی ژ ی  

 ي ی
! ی ي ي ی

  Ȑی

سخنرانی ها استانبول يک منظومه آواره زبان لرزه فيس بوک