. ی
ی ی ژ ی  

 ي ی
ي ی

 

سخنرانی ها استانبول يک منظومه آواره زبان لرزه فيس بوک