. ی
ی ی ژ ی  

  ی
ي

  يیسخنرانی ها استانبول يک منظومه آواره زبان لرزه فيس بوک