. ی
ی ی ژ ی  

 ي
 ي ی

سخنرانی ها استانبول يک منظومه آواره زبان لرزه فيس بوک