. ی
ی ی ژ ی  

 ی ی
Ԙ

 ǎی

یی يي ی ی ي

سخنرانی ها استانبول يک منظومه آواره زبان لرزه فيس بوک