. ناصرنجفی
متن ها ترجمه ی متن ها تئاتر نقاشی عکس متن های ديگران پيوند ها کوچه خانه  
کـــــار نــــــا وال


سيامک اميریليزا شورش


هنرمند افغان

مسعود معماربزرگ داشت حميرا نکهت


هنرمند افغان

زی زیمولویميترا درويشيانفرزانه دوانیرفيق فدايی مختار نيک نژادعلی محمد آقا محمدیسارا تبريزیچه گواراعزيزالله ايما


هنرمند افغان

شاهنامه حکيم فردوسیری رافريبا اسماعيلیحميرا نکهت


هنرمند افغان

هايده ترابیندا آقا سلطان


وقايع خرداد خونين

ايرج زهری


با آدم و حوا مصاحبه می کند

محمد علی جمال زادهپونه قلی زادهاميد رضا مير صيافیواصف باختری


هنرمند افغان

مسکا فرهودمهدی معدنيانهوشنگ ترگل


آرمان خلق

بنفشه حجازیسيروس شميساسعدی شيرازخواننده ناشناس


دوغزل ناسالم و چند ترانه

با صدای نارگل


يک غزل سالم ، چند غزل ناسالم ، و يک غزل آشفته

شکوه ميرزادگیشهلا بهاردوستآيدين صبوحیر.جويندهصادق هدايت


کاروان اسلام

باربد کيوان


نقد فيلم

گابريل گارسيا مارکز


(متن کامل و بدون سانسور)

عليرضا بهنامحسن گل نراقی


و ترانه ی مرا ببوس

اکبر يادگاریجعفر پويهنادر خليلی


(سنگ)

تراب ثالثعباسعباس فردسالار عزيزپور


(هنرمند افغان)

آرشساراحسين افصحیگزيده های گذارصمد شمسمهرکصمد بهرنگیعزيز بومیاحمد شاملوفروغ فرخزادشهلا آقاپورکيوان صداقتبهمن کويربصير نصيبیمهران زنگنهگيسو شاکریمهدی آرامیفريدون مشيریرند خراباتیصبور سياسنگ


(هنرمند افغان)

رامين جوانهژبرخسرو گلسرخیفاروق فارانی


(هنرمند افغان)

غلامرضا کشاورزیناهيد باقریپويا سرمدی


(هنرمند افغان)

انور ترابی


(هنرمند افغان)

مريم هولهع-آبنوسهومن عزيزیناصر فاختهجعفر اميریم-فرهود


(هنرمند افغان)

سيروس کفايیشوکتعلی رستانی


سخنرانی ها استانبول يک منظومه آواره زبان لرزه فيس بوک