یوسف رشــــیدی محکوم  به اعــــدام است

   یوسف> رشــــیدی محکوم  به اعــــدام است  یک حرف با ید اعدام شو د  تنهــا بــراي   یوسف رشیدی دانشجوی پلی تکنیک بود که درروز دیدار احمدی نژاد از پلی تکنیک یک صفحه کاغذ بالا برد که رویش نوشته بود "رئیس جمهور فاشیست پلی تکنیک جای تو نیست".