یادمان کشتار سال ۶۷ در زندان های جمهوری اسلامی

در هلند

 

 

        مراسمی بمناسبت نوزدهمین یادمان قتل عام زندانیان سیاسی توسط رژیم خوناشام جمهوری اسلامی ، در برابر ِ پارلمان هلند در شهر لاهه برگزار گردید. مراسم با اجرای ِ زنده‍ی سرودهای انقلابی توسط هنرمندان آغاز شد و در طول آن هم ادامه یافت . طی برنامه دو تن اعلامیه های گردهمائی را به زبانهای هلندی و انگلیسی قرائت کردند. ده ها تن از فعالین این سازمان ها و همچنین شماری از فعالین چپ و مترقی نیز بصورت ِ منفرد در این مراسم حضور داشتند، شرکت نویسنده‍ی محبوب نسیم خاکسار و هنرمند بزرگ ناصر نجفی و شاعر انقلابی گیل آوائی بر گرمای یادمان ِ اختران جاودان ِ میهن مان می افزود .

 

روز گذشته یک سپتامبر بنا به دعوت چند سازمان سیاسی و پناهندگی ِ چپ ومترقی[ از جمله ؛ انقلابیون کمونیست ، سازمان ۱۹ بهمن ، فعالین چریکهای فدائی خلق ایران- هلند ، کانون زندانیان سیاسی ( در تبعید )- هلند ، هواداران حزب توفان- هلند ، جمعی از فعالین کارزار زنان هلند ، سازمان پناهندگی پرایم و خانه ی هنر- هلند ] مراسمی بمناسبت نوزدهمین یادمان قتل عام زندانیان سیاسی توسط رژیم خوناشام جمهوری اسلامی ، در برابر ِ پارلمان هلند در شهر لاهه برگزار گردید. مراسم با اجرای ِ زنده‍ی سرودهای انقلابی توسط هنرمندان آغاز شد و در طول آن هم ادامه یافت . طی برنامه دو تن اعلامیه های گردهمائی را به زبانهای هلندی و انگلیسی قرائت کردند. ده ها تن از فعالین این سازمان ها و همچنین شماری از فعالین چپ و مترقی نیز بصورت ِ منفرد در این مراسم حضور داشتند، شرکت نویسنده‍ی محبوب نسیم خاکسار و هنرمند بزرگ ناصر نجفی و شاعر انقلابی گیل آوائی بر گرمای یادمان ِ اختران جاودان ِ میهن مان می افزود . در کنار مراسم تصاویری نمادین از جنایات رژیم اسلامی به نمایش در آمده بود که رهگذران را بسوی خود می کشاند ، اجرای چند نمایش تئاتری ِ سمبلیک از سبٌعیت سرکوب مردمان میهن مان توسط آدامخواران ولایت فقیه، توجه بسیاری از رهگذران هلندی را بسوی خود جلب کرد . آنچه در این مراسم چشمگیر بود همکاری و رفاقت صمیمانه‍ی شرکت کنندگان ، بدور از تعلقات گروهی آنها بود ؛ شاید آنگاه که بر بستر خواسته های تاریخی جنبش آزادیخواهانه و برابری طلبانه‍ی مردم ایران چنین تجمع های شکل گیرد ، از آنجائی که تبلور عینی خواستگاه چپ ایران و نیز جنبش های دمکراتیک هم هست در تکرر تاریخی خود سامانگر همبستگی نیروهای چپ مهاجر ایرانی در اروپا و آمریکا خواهد گشت . صمیمانه بکوشیم و از این تجربیات کوچک اما درس آموز از جانبازی یاران مان در راستای رهائی مردمان میهن توشه برگیریم.

متن گزارش برگرفته از: عصرنو