ترانه  رشيد خان                          Rashid Khan

ترانه مستم مستم                             Mastom-Mastom

ترانه عزيز جون                              Aziz joon

ترانه  ايهر گليبتن                           Ihr Glibten

ترانه ستودلا                                       Stodela

ترانه عمو دختر                         Amoo dokhtar

ترانه لولا بی                                       Lullaby

ترانه کراشيم                                   Korashim

ترانه دی پرا                                        Dipera

ترانه دختر بويراحمدی  Dokhtar-e Boyerahmadi

ترانه دام کول                                    Damkol