تقويم جنسی هم به بازار آمد

بالاترين : چند روز پس از انتشار تقويمی از سوی بنياد بين المللی الغدير که در آن هيچ يک از مناسبت های ملی و حتا 12 فروردين و 22 بهمن نيز ذکر نشده اند، يک موسسه انتشار کتب مذهبی در قم اقدام به انتشار اثری با نام "تقويم زناشويی کرده که اختصاص به توصيه های جنسی منسوب به پيشوايان مذهبی شيعه دارد. انتشار چنين آثاری با مجوز وزارت ارشاد در حالی صورت می گيرد که از آغاز به کار حسين صفار هرندی به عنوان وزير ارشاد، موجی از محدوديت و سانسور حوزه نشر کتاب و مطبوعات را در بر گرفته است.

اثر بی نظير ارزشي

هفته گذشته اثری در قم منتشر شد با جلد چهار رنگ و صفحات داخلی دو رنگ تحت عنوان "تقويم زناشويی. اين کتاب که در تيراژ صد هزار جلد به چاپ رسيده، در قم گردآوری، تنظيم، طراحی و با مجوز ارشاد اسلامی قم،منتشر شده است. ناشر اين تقويم، که يکی از مراکز مورد حمايت دولتی و قضايی است، با اشاره به داشتن حق كپی رايت مندرجات اين تقويم، نسبت به كسانی كه قصد اقتباس و يا استفاده از مطالب آن را كه از حليه المتقين و رساله های عمليه مراجع، گرفته شده هشدار داده است. حليه المتقين مجموعه ای از روايات درباره مسائل مختلف مذهبی است که بخشی آن به مسائل جنسی اختصاص دارد و بسياری از کارشناسان دينی، بخش بزرگی از مندرجات آن را نامعتبر می دانند.

در تقويم زناشويی، چهار بخش در بين فصول مختلف در نظر گرفته شده كه نگاه به آن خالی از لطف نيست. بخش اول به موضوع خواستگاری اختصاص دارد، و پس از يک مقدمه کوتاه، تعريف خواستگاری به روايتی از امام صادق در باره نماز و دعای خواستگاری امدهو از قول امام صادق گفته شده است: "هرگاه كسی اراده خواستگاری نمايد دو ركعت نماز بگذارد و حمد و ثنای الهی گويد و دعايی كه از صفحه 93 حليه المتقين نقل شده بخواند." در اين بخش همچنين ضمن "نهی انجام عمل جنسی در روزهای قمر در عقرب" و تاكيد بر نهی عمل آن در ساير روايات اسلامی، در مورد ملاك انتخاب همسر روايتی نقل شده مبنی بر اينکه: "زن باكره ای را بخواهيد كه فرزندان بسيار بياورد و سرينيش بزرگ باشد."

بخش دوم به بحث درباره آميزش جنسی اختصاص دارد، و با نقل رواياتی آمده: "هنگام آميزش با همسر فوری بر روی او قرار نگيريد و عمل دخول را انجام ندهيد" بلکه "پيش از آن با لمس زن، با او بازی و خوش طبعی كنيد زيرا اين عمل آميزش را برای شما پاكيزه تر و گواراتر می كند." در اين بخش توصيه شده كه "هنگام دخول روبه قبله و يا پشت به قبله نباشيد" و با نهی آميزش به شكل ايستاده آورده است: "چهارپايان اين گونه جماع می كنند و اگر فرزندی در آن هنگام بهم رسد مانند الاغ بر تخت خود بول می كند."

در اين کتاب همچنين آميزش در شب اول ماه رمضان مستحب دانسته شده اما "فرزند حاصل از آميزش در شب عيد قربان را دارای شش و يا چهار انگشت در دست" دانسته و توصيه كرده "برای اينكه فرزند چشم چپ نشود به هنگام بعداز ظهر جماع نكنيد." "پشت بام و زير درخت ميوه دار "از جمله مکان هايی است که در اين تقويم به عنوان مكان های نامناسب برای آميزش ذكر شده و "فرزند حاصل از آميزش بر روی پشت بام را فرزندی منافق" و "فرزند حاصل از آميزش زير درخت ميوه دار را جلاد، آدمكش و يا كاهن و جادوگر "توصيف كرده و "فرزند حاصل از جماع در برابر نور خورشيد را همواره در نكبت و فقر" توصيف كرده است.

بخش سوم تقويم زناشويی به تغذيه جنسی پرداخته و به معرفی مواد غذايی كه شهوت را زياد می كند پرداخته است كه برخی از نمونه هايش چنين اند:
"خوردن انار نطفه مرد را زياد می كند و فرزند را زيبا می گرداند."
" انجير را خشك و تر بخوريد كه جماع را می افزايد."
"پياز بخوريد كه سه خاصيت در آن هست بوی دهان را پاك می كند، لثه را محكم می نمايد و بر نطفه و قدرت جماع می افزايد."
"خوردن تره بعد از غذا مدر حيض، مقوه كمر و محرك باه می باشد و نيروی جنسی را تحريك می كند."
"دم كرده گياه زعفران محرك قوه جنسی می باشد."
"روغن زيتون نطفه مرد را زياد می كند."
" مداومت در مصرف كاسنی به هر كسی كه دوست دارد ثروت و اولادش زياد شود سفارش شده."
"تخم كاهو سرد و خشك و مانع احتلام و سيلان منی می باشد."
"هر كس كدو را با عدس بخورد وقتی كه خدا يادش آيد دلش نازك گردد و جماع او بيشتر می شود".
"به زنهای حامله كندر بخورانيد زيرا آنكه در شكمش هست اگر پسر باشد دانا، شجاع و قلب او پاك باشد و اگر دختر باشد صورت و سيرتش خوب می شود و اطراف رانش بزرگ و نزد همسرش محبوب و سعادتمند می باشد".
" خوردن هويج كليه را گرم و آلت رجليت را بلند می نمايد".
"علاوه بر خوردنی ها گياه حنا به عنوان خضاب اسلام و سيد گلها در دنيا و آخرت می باشد و اين گياه باعث افزايش قدرت جماع می شود".

در بخش چهارم اين اثر كه به حقوق زن و شوهر بر يكديگر می پردازد "يكی از حقوق شوهر بر زن را مضايقه نكردن از نزديكی موقع اراده شوهر حتی بر پشت پالان شتر" آورده است.

علاوه بر اين در اين تقويم ارزشی در روزهای مختلف توصيه های مختلفی در باره تاكيد و يا نهی از عمل آميزش جنسی از قول بزرگان دين نقل شده است.در حالی كه بارها و بارها در اين اثر به زنان توصيه شده که در خدمت به مرد و خود را تسليم مرد كردن در عمل جنسی کوتاهی نکنند، وظيفه آن ها را به طور متقابل بيان نكرده و فقط به چند سطر آن هم نظافت، خوشبويی، گشاده رويی، كمك به زن در انجام امور منزل، مهربانی و خوش اخلاقی با او و تحمل و بردباری پيرامون حرفهای ناروای زن بسنده كرده است.