در ايران ٫ مسابقه ی پرتاب كشته به دانشگاههاو مكانهای عمومی شروع شد.

 

Tekstvak:

 

 

فتنه انگيزان دمادم فتنه بر پا می كنند

آبروی رفته را پيوسته حاشا می كنند

 

قول جنت بودوپرسه لای پای حوريان

با غبار لاشه ها تكثير آرا می كنند

 

غافلان را ( مين سوار ِ) كربلاها كرده اند

تكه هاشان را بدانشگاه لولا می كنند

 

صاحب ِعصرو زمان ازچاه بيرون می كشند

مرده را از چاله بيرون كرده درچا می كنند

 

جملگی غارتگرانند و به غارت آمدند

تكه های جانمان را آش و حلوا می كنند

 

نوحه خوانان صف به صف گودالها انباشتند

از  پی  هابليان  قابيل   بر  پا   می کنند

 

مرده می آرند بر خيزيد خيل زندگان

كشته را تا دسته در پشت شما جا می كنند

 

 

 

جلال الدين فراهانی