کليپ: ناتالی کاردون و « چه، هميشه جاودانه»


دنيای ما-
چندی پيش کليپ چه گوارا « فرمانده هميشه جادوانه » توسط سايت «دنيای ما» ساخته شد و به مناسبت تولد «چه گوارا» در اين ستون ارائه گشت.

در زير ترجمه ترانه اين موسيقی و شعر زيبا، اما اين بار با ويدئوی خواننده ترانه &يعنی « ناتالی کاردون» ارائه می گردد. Hasta Siemore Comandantec ترانه ای است که در سال 1965 زمانیکه «چه» هنوز زنده بوده ، ساخته شده است و تا کنون اجراهای متعددی از آن بيرون آمده است. اينک در اينجا با اجرای جديد و زيبای ناتالی کاردون يکبار ديگر به اين ترانه زيبا گوش مي کنيم.
الميرا مرادی

Hasta Siemore Comandantec

ما آموختيم که به تو عشق بورزيم
از بلندای تاريخ
جايی که خورشيد شهامتت
تو را به مرگ نزديک می سازد.

در اينجا حضور «صراحت و شفافيت » دلگرم کننده ات
برجاست
«فرمانده چه گوارا»

دستان قوی و پرافتخارت
تاريخ را ورق می زند
زمانی که تمامی سانتا کلارا
با هوشياری ناظر توئند.

در اينجا حضور «صراحت و شفافيت » دلگرم کننده ات
برجاست
«فرمانده چه گوارا»

تو با خورشيد بهاری
آمدی که شعله بر سوز سرما زنی
با شعله لبخندت پرچم آزادی را برپا کردی

در اينجا حضور «صراحت و شفافيت » دلگرم کننده ات
برجاست
«فرمانده چه گوارا»

عشق انقلابی تو
تو را به اعمال جسورانه نوينی رهبری می کند
جائيکه مقاومت و پايداری،
سلاح آزاديبخش تو را انتظار می کشد.

در اینجا حضور «صراحت و شفافیت »دلگرم کننده ات
برجاست
«فرمانده چه گوارا»

ما راهمان را ادامه خوايم داد
با هم بدنبال تو
و مثل فیدل، ما هم می گوئیم
«فرمانده جاودانه»
Che Guevara

Copyright © 2006 donyayema.org