الا ای همنشين دل که يارانت برفت از ياد

مرا روزی مباد آن دم که بی ياد تو بنشينم

 

 

زتاب آتش دوری شدم غرق عرق چون گل

بيار ای باد شبگيری نسيمی زان عرقچينم

 

 

 

ما از خر اعاده حيثيت می کنيم زيرا بی آزار است و جنايتکار نيست.