فرخنده باد اول ماه مه! (روز جهانی کارگر(

 

فرارسیدن صد و بیستمین سالگرد اول ماه مه روزکارگر، روزهمبستگی مبارزات کارگران و زحمتکشان را به کارگران، زحمتکشان و کلیه‌ی کسانی  که برای رهائی انسان از  ستم و استثمار و تبعیض طبقاتی تلاش می‌کنند، تبریک می‌گوئیم.

 

"کانون حمایت از جنبش کارگری در ایران ـ هلند" به ‌صلابت متحدانه‌ی کارگران ایران افتخار می‌کند و به ‌میمنت همین صلابت، که در روز اول ماه مه جلوه‌ای دیگرگونه و متکامل‌ یافته است، موجودیت خود را اعلام می‌کند. کانونی متشکل از فعالین جنبش کارگری، فعالین سیاسی، روشن فکران، هنرمندان و... که به منظور تقويت وحدت طبقاتی کارگران، حمايت از مبارزات کارگری در ايران و نهايتا حمايت از پيوند مبارزاتی جنبش کارگری با ديگر جنبش‌های انقلابی و اجتماعی در راستای  تحقق انقلاب اجتماعی با گرایش سوسياليستی  فعالیت می‌کند.

 

باشد تا در اتحاد عمل با سایر نهادهای مدافع  و حمایتگر مبارزات طبقه‌ی کارگر  قدمی مثبت در راستای تحقق خواسته‌ها و اهداف بر حق کارگران و زحمتکشان ایران بردارد.

امسال اول ماه مه را درشرایطی جشن می‌گیریم که بحران عمیقی نظام سرمایه داری را فراگرفته است؛ سردمداران این نظام پوسیده و ضد انسانی درسراسرجهان به تکاپوافتاده‌اند تا برای جلوگیری ازفروپاشی نظام گنديده‌ی سرمايه‌داری چاره‌ای بيانديشند.

 

 رژیم سرمایه‌اری جمهوری اسلامی نیز که بی تردید وابسته به این زنجیره‌ی  جهانی بهره کشی و استثمار است، حتا از این موقعیت سوء استفاده نموده تا علت فقر و بدبختی، بیکاری و عدم پرداخت حقوق و مزایای عقب افتاده  و پائین بودن سطح دستمزدها و... را به دشمنی موهوم نسبت دهد. و هر اعتراض کارگری و هر گونه تشکل کارگری را سرکوب نموده و فعالین آن را یا از محیط کار اخراج و با دستگیر و زندانی کند.

 

استثمارافسارگسیخته، فساد، دزدی اموال مردم، غارت ثروت ملل ضعیف، تجاوز آشکار به حقوق عموم مردم درکشورهای امپریالیستی و تحت سلطه تشدید شکاف بین سطح زندگی کارگران و زحمتکشان  با صاحبان سرمايه، چنان ابعادی به خود گرفته ‌است که دیگر کتمان آن امکان ‌پذیر نیست.

 

 درشرایطی که نیروهای مولده وسیعا اجتماعی شده‌اند، مالکیت خصوصی بروسایل تولید و مبادله به شدت انحصاری شده است؛ رشد اقتصادی موجود نه تنها باعث رفاه و راحتی توده‌های وسیع مردم نبوده بلکه هرچه بیشتر باعث خانه خرابی مردم و طبقه کارگرگردیده است.

 

 در شرایطی که بیش از یک سوم مردم جهان درزیر خط فقر با درآمد روزانه یک تا دو دلار زندگی مشقت باری را می‌گذرانند و گرسنه سربربالین می‌گذارند، تجاوز به حقوق انسان‌های تحت ستم و استثمار بی‌رحمانه به زور سرنیزه‌ی پاسداران سرمایه ادامه می‌یابد. خواست طبقه کارگر و مردم زحمتکش درسراسرجهان دراول ماه مه نه تنها اضافه دستمزد، بازگشت به کار، لغو قراردادهای موقت، طرد کارفرمایان و تصرف کارخانه ها و..... بلکه در نهایت رهائی ازسلطه نظام سرمایه‌داری و برپائی نظام سوسیالیستی است. خواستی که  درمرکز اهداف و مبارزات استثمارشوندگان قراردارد.

 

امسال کارگران ایران متحدترازگذشته درقامت کمیته‌ی برگزاری مراسم اول ماه مه، موارد ١۵‌گانه‌ای از مطالبات و خواسته‌های خود را مطرح کرده‌اند؛ ما ( کانون حمایت از جنبش کارگری در ایران ـ هلند) ضمن پشتیبانی از تمام خواسته‌های آنان و حمایت از مبارزات‌شان جهت تحقق خواسته‌هایشان، تلاش خواهیم کرد و تمام توان خود را بکار خواهیم گرفت تا در سطح جهانی انعکاس دهنده‌ی آن باشیم و حمایت جهانی کارگران و نیروهای مترقی را جلب کنیم.

 

برگزاری هرچه گسترده‌تر تظاهرات متحدانه‌ی کارگران ایران در روز اول ماه مه که لازمه‌اش اجتناب از هرگونه تفرقه است، نه تنها بستر دگرگونی‌های انقلابی را در درون طبقه‌کارگر نشان می‌دهد، بلکه زمینه ‌ساز افشای تفرقه ‌افکنانی است، که تحت پوشش "دفاع از طبقه‌‌ی کارگر" صف واحد و متحد طبقه‌ی ‌کارگر را به‌ انشعاب، ضعف و سرانجام شکست می‌کشانند. این مسیری که نهادهای مختلف کارگری انتخاب کرده‌اند، همان مسیر درستی است ‌که در نخستین گام نیز تحقق خواسته‌های به‌ حق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کارگران و زحمتکشان ایران را نشانه گرفته و به ‌نتایج درخشانی نیز دست خواهد یافت.

 

 

زنده ‌باد اول ماه مه، روز همبستگی مبارزاتی کارگران جهان!

نابود باد امپریالیسم !

سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی

زنده باد سوسیالیزم!

کانون حمایت از جنبش کارگری در ایران - هلند

اول ماه مه ٢٠٠٩، برابر با ١١ اردیبهشت ١٣٨٨