"محاکمه" ای رسوا، که محکوم است!

 

روز دوم ژوئن "دادگاهی" برای رفقائی که در ششم آپريل  به سفارت جمهوری اسلامی در هلند حمله کرده اند تشکيل می شود. از آنجا که اين رفقا  در حمایت از مبارزات خلق های ایران و در اعتراض به رژیم دار و شکنجه جمهوری اسلامی و با فرياد "جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته نابود بايد گردد" به اين اقدام اعتراضی دست زدند تصميم دولت هلند در دادگاهی کردن اين رفقا، خشم  هر انسان آزاده ای را بر می انگيزد. بنابراين ما خواهان رفع هرگونه اتهامی از اين رفقا در اين زمينه و لغو بدون قید و شرط محاکمه آنها می باشيم.

 

در شرايطی که جلادان و قاتلان مردم ايران در سايه حمايتهای آشکار قدرتهای امپریالیستی به کار سرکوب خونين توده ها مشغول می باشند محاکمه و تلاش برای محکوم کردن اين رفقا  نه تنها يک دهن کجی به مبارزات مردمی است که با دست خالی پنجه در پنجه ديکتاتوری سر تا پا مسلح  حاکم  بر ایران افکنده اند، بلکه بار ديگر حمايت قدرتهای امپرياليستی از سردمداران جمهوری اسلامی را در مقابل ديد همگان قرار می دهد. ما وظیفه خود می دانیم  که ضمن حمایت از اقدام مبارزاتی اشغال جاسوسخانه رژیم جمهوری اسلامی در هلند و محکوم نمودن برخورد دولت هلند با رفقای دست اندرکار اين حرکت اعتراضی، افکار عمومی و نیروهای مبارز  و آزادیخواه را به حمایت و پشتیبانی از رفقائی جلب کنيم که خواهان  سرنگونی تمامیت رژیم جمهوری اسلامی می باشند.

 

جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته نابود بايد گردد!

پیروز باد مبارزات انقلابی توده های زحمتکش ایران بر علیه دشمنانشان!

فعالين چريکهای فدائی خلق ايران- هلند

27 می 2010