فعاليت ضد جنگ با حفظ پرنسيپهای سياسی

گزارش مدرسه دو روزه کارزار دستها از مردم ايران کوتاه

برگرفته از گزارش کريس ستافورد

فیلمهای مدرسه دو روزه کارزار دستها از مردم ايران کوتاه

http://www.hopoi.org/school.html

کارزار "دستها از مردم ايران کوتاه" درروزهای ١٤ و ١٥ ژوئن مدرسه ی موفقی با شرکت ٧٠ نفر برگزارکرد.


کليه سخنرانان دعوت شده در مدرسه شرکت کردند واز همه بحثها فيلم برداری شد.

 

مدرسه با سخنان مارک فيشر آغاز شد ، وی با اشاره به حمايت دو اتحاديه کارگری سراسری بريتانيا از کارزار گفت :

ما حاضر نشديم اصول و پرنسيپهای خود را فدای پيروزيهای سريع وکوتاه مدت کنيم وبه همین دلیل مواضع مان در ميان فعالين جنبش کارگری متحدين خود را پيدا کرده است . برخلاف تصور برخی ازفعالين ائتلاف ضد جنگ بريتانيا که معتقد بودند مردم عادی در بريتانيا قادر به درک پيچيده گی مخالفت تواما با امپرياليسم و سياستهای ضد کارگری جمهوری اسلامی نيستند نمايندگان در دو کنفرانس عمده کارگری (اتحاديه کارکنان بخش دولتی که ٣٠٠٠٠٠عضو دارد و

اتحادیه ی راه آهن که ١٣٥٠٠٠ عضو دارد مشکلی برای پذيرش اين امر و رای دادن به آن نداشتند .

مارک فيشر با يادآوری خطر حمله هوايی توسط آمريکا يا اسرائيل به ايران گفت ما بايد بر ميزان فعاليتهای خود بيفزاييم.

 

سخنران بعدی تراب ثالث (اتحاد چپ کارگری ) بود که در رابطه با انقلاب بهمن و نتايج آن صحبت کرد و مختصری از تاريخ معاصر ايران از اوايل قرن بيست تا امروز را برای حاضرين توضيح داد. در بخش پاسخ و پرسش سوالهای بيشماری مطرح شد از جمله ماهيت دولت، نقش امپرياليسم و خيانت بخشی از چپ در دفاع آشکار يا خجول از جمهوری اسلامی !

http://video.google.com/videoplay?docid=3468087909496493628&hl=en

در پايان اين بخش پيام ضبط شده يکی از دانشجويان سايت آزادی برابری به مدرسه پخش شد. او با تشکر از "کارزار دستها از مردم ايران کوتاه" به خاطر حمايت از دانشجويان دستگير شده گفت ما زندان بوديم که خبر انتخاب شدن انوشه آزادبر، در پی فعاليت کسانی چون بن لوئيس به ما رسيد و کلی به ما روحيه داد.

 

سمينار بعد از ظهر با بحث پرفسور کريستين کوپر پيرامون تحريم های اقتصادی عليه ايران آغاز شد . او توضيحاتی در مورد جزئيات بانکها و شرکتهايی که در ليست تحريم قرار دارند و تاثير تحريم ها بر کارگران و زحمتکشان داد و گفت مانند بسياری تحريمهای مشابه، رهبران جمهوری اسلامی و نزديکانشان دارند از بهره همين تحريمها بر ثروتهای خود ميافزايند در حاليکه کارگرانی که بيکار شده اند بايد با تورم بيش از٢٤ درصد زندگی کنند. خانم پرفسور کوپر عضو تحریريه چندين نشريه معتبر حسابرسی انتقادی (کريتيکال اکنتنسی) است وعمدتا ديدگاه مارکسيست در اين رشته را مطرح ميکنند. او مولف مقاله های بيشماری در افشای سياستهای خصوصی سازی در بريتانيا است و سال گذشته مقاله او دولت ائتلاف موقت در عراق : امپرياليسم آمريکا در عمل در سطح نشريات آکادميک چپ منتشر شد.

Christine Cooper sanctions

http://video.google.com/videoplay?docid=5266728856948354748&hl=en

 

پس از او بحث کارگران ايران را ديويد ميظر باز کرد و گفت بحثی که ارائه ميکند بر اساس کارتحقيقی امير جواهری لنگرودی است که روز شماری از روز مبارزات کارگران ايران طی یکسال است.

 

ديويد ميظر در بحث خود بر تفاوتهای نوع دفاع کارگری که کارزار دنبال ميکند، حمايتهايی که فعالين کارگری متوهم به اتحاديه های راست و مدافع امپرياليست دنبال ميکنند تاکيد کرد و گفت ما خط خود را از اين مدافعان سوسيال امپرياليسم جدا کرديم و درعين حال با مواضع ائتلاف ضد جنگ در بريتانيا که دفاع از جمهوری اسلامی را در پيش دارد مبارزه ميکنيم .

او گفت امير جواهری بيش از٥٠٠٠ مورد مبارزه کارگری را مستند کرده است وبايد از اين مبارزات دفاع کنيم ودر اين رابطه فعال باشيم .

او با اشاره به تاثير مستقيم تحريم ها در کارخانه های ايران که ربطی به صنايع اتمی ندارند گفت کارگران علاوه بر خصوصی سازيها کار موقت و پيمانکاری که همه نتايج عملکرد سرمايه در ايران است اکنون با تحريمهای اقتصادی تورم و بيکاری ناشی از آن هم روبرو هستند.

او به خطر رشد رفرميسم در جنبش کارگری ايران اشاره کرد و گفت کارگران ايران بايد نسبت به حمايت کسانی که مدافعان تغيير رژيم از بالا را دنبال ميکنند حساس باشند و اين گونه حمايتهای امپرياليستی را افشا کنند.

امير جواهری با تشکر از حاضرين به حمايتهای کارزار از کارگران ايران اشاره کرد و بخشهای گوناگون نمايشگاه عکسی را که با خود از سوئد آورده بود را معرفی کرد. او با تاکيد بر لزوم دفاع کارگران دستگير شده در ايران حاضرين را تشويق کرد از اطلاعيه ای که در دفاع ا زاين کارگران نوشته شده

و از صبح شنبه در سالن پخش شده بود دفاع کنند.

David Mather and Amir Javaheri Langaroudi - The working class

http://video.google.com/videoplay?docid=6148764593675402860&hl=en

 

 

بخش بعدی به جنگ امپرياليستی و قانون بين الملی اختصاص داشت و ساعت٤ بعدازظهرشروع شد . سخنرانان اين بخش پرفسور بيل باورينگ و دکتر مايک مکنر بودند. پرفسور باورينگ استاد حقوق در برکبک کالج دانشگاه لندن است و در دارالوکاله فيلد کورت کار ميکند. او از مسولين کميته‌ی حقوق بشر وکلای انگليس و ولز است و از سال ٢٠٠٥ پرزيدنت انجمن اروپايی وکلای مدافع دمکراسی و حقوق بشر است . پرفسور باورينگ همچنين از اعضای ليبرتی شورای دفاع از آزاديهای مدنی در بريتانيا است . او در صحبت خود با نقد حقوق بشر بورژاويی گفت : اولين دسته حقوق مدنی و سیاسی در انقلاب فرانسه بدست آمد و گروه بعدی که به حقوق اجتماعی و اقتصادی توجه داشت (به عبارتی حقوق سرخ ) پاسخی به انقلاب روسيه بود . دسته سوم اين حقوق با حق تعيين سرنوشت در پايان دهه مطرح شد .او در ادامه بحث خود گفت هر نوع دخالت نظامی فاجعه آفرين است و بايد افشا گردد و هر نوع انقلابی باید به پيچيدگيهای مسئله ملی و حق ملل ساکن يک کشور توجه داشته باشد.

مايک مکنر در صحبت خود گفت هر بهانه‌ای امپرياليسم برای شروع اين جنگ پيد اکند (مثلا مسئله اتمی يا تهديدهای ايران يا ...) هر قدر اين بار برعکس جنگ با عراق بکوشد جنگ را قانونی جلوه دهد مثلا با رای مثبت سازمان ملل ما بايد با حمله نظامی __ جنگ و تحريم مقابله کنيم و رفقای انگليسی بايد خواهان شکست نظامی ارتش آمريکا و بريتانيا باشند . او گفت توهم داشتن به قانون بين اللملی مشکلات اساسی در بر دارد و چپ بايد به چنين قوانينی اهميت ندهد و به جای آن در پی پرنسيپهای جديد همبستگی کارگری بشری و برابری جمهوری‌طلب باشيم از اينرو بحثهايی که

در چپ مبنی بر غير قانونی بودن جنگ عراق رايج بوده به نظر او از جنبه‌هايی بی فايده بوده است .

 

Bill Bowring and Mike Macnair - war, human rights and humanitarian interventions

http://video.google.com/videoplay?docid=4327085583682187118&hl=en

 

جلسه های روز يکشنبه با بحث رحيم بندويی از حزب خلق بلوچستان آغاز شد . ايشان با

نمايش نقشه ها و آمار از ملل ساکن ايران توضيحات مفصلی در باره همه مليتهای ساکن ايران و نقش امپرياليسم در ايجاد اختلاف ميان ملل ارائه کرد . او بر لزوم دفاع از حق ملل در تعيين سرنوشت خويش تاکيد کرد و گفت اگر چپ در اين رابطه فعالانه برخورد نکند امکان دخالت راست و نيروهای مدافع سرمايه بيشتر ميشود . او همچنين در مخالفت با تقسيم جغرافيايی ايران صحبت کرد.

Rahim Bandoui - national minorities in Iran

http://video.google.com/videoplay?docid=400454758365314466&hl=en

 


در بعد از ظهر روز يکشنبه جان مکدونالد نماينده پارلمان بريتانيا از جناح چپ حزب کارگر صحبت کرد ودر آغاز صحبت خود با تاکيد بر اهميت کارزار گفت در ميان ما چپها عادت نيست به خودمان تبريک بگوييم ولی من ميخواهم به فعالين کارزار بابت موفقيتهای اخير تبريک بگويم شما نه تنها موفق شديد در اين کار خطير تواما جنگ امپريالسيتی و مبارزه با جمهوری اسلامی را پيش ببريد بلکه حمايت های چشمگيری هم بدست آوريد بدون آنکه پرنسيتپهای خود را کنار بگذاريد او توصيه هايی برای پشبرد فعاليتهای کارزار در عرصه کارهای مطبوعاتی ، سياسی و در ميان اتحاديه های کارگری طرح کرد و قول داد در چند ماه آينده در اين رابطه با فعالين کارزار همکاری کند .

 

John McDonnell at the HOPI weekend school

http://video.google.com/videoplay?docid=400454758365314466&hl=en

 

سخنران دیگر آذر ماجدی بود که تاريخ مبارزات زنان ايران را توضيح داد و از اهميت آن تظاهرات زنان در ۸مارس ۱۳۵۷ صحبت کرد و گفت واضح است هيچ کس فکر نميکند ميشود از حمله نظامی جان سالم برد.

http://video.google.com/videoplay?docid=4039250920804043889&hl=en

 

پس از او پرفسور موشه ماخوور سخنران کنفرانس بود و بحثی ارائه کرد تحت عنوان ايران ، اسرائيل، خاورميانه و مسئله اتمی پرفسور ماخوور در تل آويو بدنيا آمده اما از ده سالگی در بريتانيااست .

او استاد منطق رياضی و پرفسور فلسفه درکينگز کالج دانشگاه لندن است و مولف کتب آکادميک بيشماراست از جمله : قوانين تئوری هرج و مرج ، تئوری و منطق ، تدريس منطق رياضی .. او از بنيانگذاران جنبش ضدسرمايه‌داری ، ضدصيهونيستی ماتزپن است و درميان مقاله‌های سياسی او با تيترهايی چون : ماهيت طبقاتی دولت اسرائيل ، آيا اسرائيل دولت آپارتايد است ؟ در نشريه های چپ انگليسی زبان منتشر شده است. او در توضيح دستیابی اسرائيل به اسلحه های اتمی از رابطه اين کشور با آفريقای جنوبی در دوره آپارتايد صحبت کرد و گفت احتمال حمله نظامی اسرائيل به ايران در هفته های اخير مورد بررسی قرار گرفته است و بايد اين خطر را جدی گرفت . او در رابطه با حمايت ايالات متحده از اسرائيل در دستيابی به اسلحه

اتمی صحبت کرد.

Moshe Machover - Iran, Israel, and nuclear weapon

http://video.google.com/videoplay?docid=-7101488105199108068&hl=en

 

 


کنفرانس در آگاهی رسانی و تقويت بحثهای کارزار نقش تعيين کننده ای داشت و شرکت کنندگان از کيفيت بالای اکثر سخنرانيها و بحثها ياد کردند . در پايان کنفرانس شرکت کنندگان در تظاهرات ضد جنگ و اعتراض به سفر بوش به لندن شرکت کردند.