ناصر نجفی در شب فرهنگ و هنر

 

 

شنبه 24 مارچ 2007 / 4 فروردین 1386 از ساعت 20:00 به وقت اروپای مرکزی -22:30 ایران
 
  در پالتاک اتاق فرهنگ گفتگو

موضوع :

مطلق گرایی در عرصه سخن

1 2 3 4 5

 

مختصری در باره ناصر نجفی

برگرفته ازسایت ناصر نجفی
www.nasernajafi.com   

ناصر نجفی ، شاعر، كارگردان و بازی گر تآتر، بيش تر اوقاتش را در اروپا به سخن رانی در باره ی نمايش، شعر و هنر گذرانده است. نجفی نخستين كسی است كه تاريخ تآتر پولی فونيك را به زبان فارسی نوشته است. او تا كنون سه مجموعه شعر: با زخم های جوانت، 1366 آلمان، آوازهای پاييزی و هفت ترانه ی آواره، 1367 آلمان و يك منظومه ی آواره (هم راه با بيست ترانه ی سرگردان از بنفشه حجازی) منتشر كرده و بيش از سی نمايشنامه را در ايران، بلژيك، هلند و آلمان كارگردانی و بازی كرده است.