به اين ميگن ايمنی صد در صد در کار!!!!

 

ميگيد نه نگاه کنيد! اما احساس مسوليت نفرماييد!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روزگاری  و ماندگاری!

 

پرهيز اما در ناباوری!

 

کار و دستمزد عقب افتاده! و شام آخرين و شاهدان کور و ....

 

نان و خورشت و چول کردن يا پول نفت بشکه ای 5 دلار!!

 

حالا که همه چيز درهم و برهم است بگذار متن ما هم درهم برهم و شايد درهم و با هم باشد.

 

اين طوری بدون نياز به فکر کردن و يا استفراغ کلمه مسئوليت  بهتر است.