گزارش تصویری از راهپیمایی کارزار زنان

 

8 مارس 2009 استکلهم- سوئد

                                                                                                                                                                                          

فریدا فراز