تصاوير به خون کشيدن يک قبيله ی کرد عراقی، دختری بنام (دعا) را از قبيله خود.

 

جرم: عشق و علاقه برای پيوند با يک جوان عرب

Doaa

Ghatle Doa - 1

Ghatle Doa - 2

Ghatle Doa - 3

" ماه عسل "

 

مگر کسی تو را نزاده بود

کجاست مادرت؟

مگر پدر نداشتی

خواهرت، برادرت.

همه ستمگرند؟

بدا به حال ما

در اين زمانه ی شرور

و تف بر اين قبيله ات

به جرم عشق

نهال نورس ِ تو را

به خون کشيد .

بدون کاکلت

نسيم دره ها

چه بی شتاب ميروند.

بدون نرگست

سرودها و قصه ها

همه بخواب ميروند.

(دعا) ی نازنين!

شرار ِ کوچه باغها

شقايق سپيده دم!

پر از شبم.

چنان پر از شبم

که بارش ستاره ها

امان

نمی دهد.

عروس ِ خون

نثار تو

بنفشه زارها!

ولی

تمام نفرتم

نثار دين و جهل باد.

 

ن سحرگاه

27 آوريل 2007

amier5813@yahoo.com