در آينده مطالبی که مربوط به اکبر گنجی و هواداران اوست در ادامه اين قسمت خواهد آمد.

 

قلمهايی سه شاخه برای اکبر گنجی

 

به مناسبت اهدای قلم طلايی نويسندگان و روزنامه نگاران به اکبر گنجی در روسيه

 

پيامی می فرستم سوی گنجی              امامت توی کونت تا برنجی

 شنيدم روسيه  طﻶﹼ  گرفتی               کنار نسل انسان جا  گرفتی

 دريغا آن همه سرو سرافراز              همه  دريا  دلان  تيز  پرواز

علمدار شقاوت خونشان ريخت           گرفت و تيرباران کرد و آويخت

کجا چون تو کجا آن شرزه شيران             کجا  روباه  مکار  و  دليران

شريک جرم بودی  وقت  کشتار                  بکارت  می دريدی  دست  بردار

تو  ابزاری  و  از  آلات  دينی                     زهار    انقلاب   مخملينی

پيام  ديگری  دارم  برايت                  کنون شلوار  می افتد ز  پايت

تو در الواح ديگر جا گرفتی               قلمهايی سه شاخ از ما گرفتی!

قلمها را فرو کن در دواتت                 غلافش کن به گنج بی زکاتت

(تو شير بيشه زاری خايه داری)         چو شمس الواعظين ها دايه داری

تو آن فيلی که اين مسعود بهنود         زخرطوم درازت ميبرد سود

همان  دجال  چاه  جمکرانی               که گرداگرد خود خر می چرانی

تو ميراث همان خونخوار پيری           کزو بر پشت تو جا مانده کيری

                                                                  جلال الدين فراهانی

 

تقديم به هوادار سينه چاک اکبر گنجی

طلا جو بودی اکنون نقره کاری           سکولار بودی اکنون دين مداری

اگر بوی کباب  آرد  مشامت           قضيب  نره  خر افتد  به   کامت

چو خر مادينه گشته خوش خوشانت          مبارک  باد   گنج   شايگانت

                                                                               جلال الدين فراهانی