فراخوان مشترک شخصيت ها، انجمن ها و تشکل های دمکراتيک در باره
يادمان کشتار سراسری زندانيان سياسی ايران
همگان را به مبارزه عليه به زنجير كشيدن انسان ها به خاطر عقايدشان و
شكنجه و كشتار دگرانديشان فرا می خوانيم.

هر سال که می گذرد، گوشه های ديگری از كشتارهای سهمناك دهه ۶۰ توسط جمهوری اسلامی از پشت پرده بيرون می افتد. هنوز بعد از گذشت بيش از دو دهه، ابعاد فاجعه کشتار سراسری زندانيان سياسی به روشنی در تاريخ معاصر ايران ترسيم نشده است و سازمان دهندگان و مجريان اين جنايت بزرگ بر عليه بشريت هنوز در ايران حکم می رانند. آنان به انحای مختلف در پی نابودی بيش از پيش اسناد و مدارک چنين نسل کشی ای هستند تا مردم و به ويژه جوانان را از نسل پرشور و مبارزی جدا سازند که برعليه تماميت حکومت ايستاده و بر سرکوبگری سياسی و ارتجاع مذهبی سر تعظيم فرود نياورده اند. اين نسل مبارزه ای را پی گرفت که با جنبش بزرگ مردم برعليه رژيم ديکتاتوری شاه اوج يافت و تا دسترسی به عدالت و آزادی فرو نخواهد نشست. هيچ انسان آزاده ای که به سعادت بشری، آزادی و عدالت اجتماعی به معنای واقعی بيانديشد، نمی تواند فجايعی که رژيم سرمايه داری، اسلامی و ضد انسانی ايران طی ۲۷ سال حکومت ننگين خود بر عليه بشريت انجام داده و چنين فجايعی را در تمامی زندان های ايران به اوج خود رسانيد، از خاطر محو کند و يا نسبت به آن بی تفاوت بماند. زندانيان سياسی در طول سه دهه اخير خواست های خود را به شيوه های مختلف به گوش مردم ايران و جهانيان رسانده اند. در اين راه، تلاش فعالين سياسی و مدافعين آزادی زندانيان سياسی در داخل و خارج از کشور نقش مهمی در اين مبارزه داشته است. از همين رو، ما امضاکنندگان اين فراخوان بر اين تصميم هستيم که يادمان های کشتار سراسری زندانيان سياسی را امسال با هماهنگی و گستردگی وسيع تری برگزار کنيم تا در عين بزرگداشت ياد و خاطره جانفشانان و جانباختگان کشتارهای دهه شصت، فشار شديدتری را برای آزادی زندانيان سياسی کنونی، متوقف ساختن شكنجه و اعدام زندانيان و جلوگيری از دستگيری مخالفان سياسی در کشورمان سازمان دهيم. زندانيان سياسی و عقيدتی گمنامی که نامی از آنان در رسانه های حاکم قيد نمی شود، به اين “جرم” که برضد مناسبات موجودند و به مناسبات قدرت های کنونی جهانی کرنش نمی کنند. آنان، کسانی هستند که هم چون جانفشانان تابستان ۱۳۶۷ به اميد پی گيری مبارزه اشان توسط نيروهای پيشرو و انسان دوست روزها و لحظات زندگی شان را در شکنجه گاه ها و زندان های رژيم ايران می گذرانند. خطر اعدام جان بسياری از آن ها را تهديد می کند و برخی از آن ها سال هاست که تحت شرايط بازجويی و بدون حکم در زندان به سر می برند. از مبارزينی که در زندان های شهرستان ها به سر می برند کمتر خبری به افکار عمومی راه می يابد و دستگيری های گسترده از مبارزين جنبش خلق ها و كارگران با کمترين بازتاب داخلی و بين المللی روبرو می شود. يادمان های امسال، به همت همه ما می تواند به نقطه عطفی برای پيگيری امر آزادی همه زندانيان سياسی و عقيدتی باشد. قتل عام زندانيان سياسی در دهه شصت و به ويژه قتل عام گسترده تابستان ۶۷ ما را به مبارزه ای بی امان، گسترده و پی گير برای درهم كوبيدن بساط زندانهای سياسی و شكنجه و اعدام در سراسر ايران فرا می خواند. ما بخوبی آگاهيم كه اين بساط با موجوديت جمهوری اسلامی پيوند خورده و بجز با سرنگونی آن ممكن نخواهد بود.

افراد و شخصيت¬ها:
رضا آزاد، فرخنده آشنا، نوروز احمدی، داريوش ارجمندی، سودابه اردوان، مژده ارسی، شهرزاد ارشدی، منوچهر اژدر، مرجان افتخاری، مرتضی افشاری، آقاجان الفتی، شادی امين، همايون ايوانی، بيژن اسکندری، فرهاد برزگر، زرين پاکنژدا، ناصر پرنيان، حيدر جهانگيری، روجا ليندهورستRuhdja Lindhorst، سهيلا ليندهورستSoheila Lindhorst، امير جواهری لنگرودی، رضا چيتگری، مرضيه حسن¬وند، محمود خليلی، نسترن دانيالی، رفعت دانش، علی دروازه¬غاری، فيروزه راد، بهرام رحمانی، ايرن رضازاده، عصمت رمضانی، يوسف کبيری، مهدی زرگر، زهرا زرگر، مسعود رئوف، مينا زرين، مهری زند، ثريا زنگباری، مهرانگير دابوئه، هوشنگ ديناوری، علی ديناوری، رؤيا ديناوری، مايدنهارد سايفردMeinhard Seifert،محمد سيداحمدی، شهاب شکوهی، عزيزه شاهمرادی، منوچهر شفائی، رضا طاهری، شهريار طاهری، افشين صادقی، عزت صادقی، م. صبوری، زری عرفانی، ستاره عباسی،، پروانه قاسمی، سروژ قازاريان، حوری قميان، فرخ قهرمانی، سيروس کار، حجت کسراييان، جابر کليبی، سياوش محمودی، فريبا مرزبان، غلام مسعودی، فيروز مستعان،، شهلا مسافر ميلا مسافر، عباس مظاهری، محمود معمارنژاد (بهرنگ)، دانيل موزارمی، شکيب، سيامک مويدزاده، مجتبی نظری، مريم نوری، احمد مزارعی، عصمت طالبی، سهند سيمياری، حميد آذر، جواد رضائی ميرقائد، شهرام اعظم، گلمراد مرادی، حسين مشرف، داوود شاه نشين، بهنام جنگايی، جميله ندايی، رسول رضوی، مصی شرافتی، رحمان آريان آبکنار، غلام لنگرودی، احمد نوين، سيامک جهان بخش، سياوش کوهرنگ، يوسف سنگر گير، حميد موسوی، استفان هاشمی، گيسو شاکری، امير آبادی، مينا پويا، ياور اعتماد، علی دماوندی، نسرين ابراهيمی، يوسف آبخون، همايون يکتا، پروانه سلطانی، باقر ابراهيم زاده، بهروز اخلاقی، جعفر ابراهيم زاده، شکوفه ابراهيم زاده، مرضيه اسکويی، حميد مژده، مهدی کيا، اردشير مهرداد، صديق جهانی، مجيد مشيدی، ژاله متين، ناهيد نعيمی، جواد قاسم آبادی، احمد نوين، شکر فلاح، حسين سيامکانی، کورش منصوران، شيرين مهربد، نسترن بهکيش (از ايران)، مهرداد اميری، زهرا اسپرم، احمد مظاهری، علی گلعلی زاده دشتی، کامران الوند، علی يداللهی، شهين نوائی، نسيم خاکسار، اشرف شاهکرم (از ايران)، جواد دادستان، ربی نيکو، کيانوش توکلی، آرتا داوری، هادی خانی (از ايران)، بهروز سورن، انور ميرستاری، حميدرضا ظريفي¬نيا، جلال سعيدی، فريده رضوی، رضا صفاری، بی سنوور فتحی، ش سليمی، فرامرز دادور، تقی روزبه، فريده رضايی، محمد هادی امينيان، مهران مهرداد، مهری اميری، جليل سعيدی، کوروش منصوران، شهرام دريانی، رضا رئيس دانا، شهين نوروز، عليرضا رئيس دانا، آزاده رئيس دانا، نينا آزادی، پيروز زورچنگ
نهاد ها و تشکل ها:
۱- تلاش- کانون حمايت از مبارزات مردم ايران، کلن، آلمان
۲- کميته تعقيب¬شدگان و زندانيان سياسی، لايپزيک، آلمان
۳- کانون دفاع از آزادی بيان، يوتبوری، سوئد
۴- کميته دفاع از زندانيان سياسی ايران، برلين، آلمان
۵- فرهنگسرای انديشه، گوتنبرگ، سوئد
۶- فرهنگسرای بامداد، مالمو، سوئد
۷- راديو همصدا، اسلو، نروژ
۸- انجمن فرهنگی، اجتماعی برابری، گوتنبرگ، سوئد
۹- کميته همبستگی با کارگران ايران، هامبورگ، آلمان
۱۰- کانون همبستگی با کارگران ايران، کلن، آلمان
۱۱- شورای هماهنگی ايرانيان هامبورگ، آلمان
۱۲- شورای ايرانيان دمکرات و مترقی، ماينس، آلمان
۱۳- خانه هنر، دلف، هلند
۱۴- کانون دانشجويان در هلند
۱۵- No More…، استکهلم، سوئد
۱۶- کانون سياسی پناهندگان، مونستر، آلمان
۱۷- مرکز فرهنگی ايرانيان، هايدلبرگ، آلمان
۱۸- اتحاد سوسياليستی ايرانيان – مونترآل
۱۹- کانون آرش، هلند
۲۰- نشريه آزادگی، آلمان
۲۱- کانون دفاع از حقوق بشر در ايران، آلمان
۲۲- کانون زندانيان سياسی کردستان، ايران
۲۳- کانون فرهنگی و پناهجويان بامداد، سوئد
۲۴- خانه پناهجو، سوئيس
۲۵- جمعی از دانشجويان دانشگاه فردوسی مشهد، ايران
۲۶ - انجمن فرهنگی جامعه يارسان (اهل حق) در خارج
۲۷ - کميته ضد سنگسار، پاريس، فرانسه
۲۸- کانون خاوران
۲۹- کارزار مبارزه برای لغو کليه قوانين نابرابر و مجازات های اسلامی عليه زنان
۳۰- گفتگوهای زندان
۳۱- International Forum (MIDDLE EASTGROUP- Denmark)
۳۲- کلوپ کتابخانه پوينده- دانمارک
۳۳- نشر سيمرغ
۳۴- بنياد زهرا کاظمی ww.zahra-k.persianblog.com
۳۵- کمپين همبستگی با مبارزات دمکراتيک مردم ايران، انگلستان
۳۶- انجمن دفاع از زندانيان سياسی در ايران، لندن
۳۷- کانون دمکراتيک پناهندگان
۳۸- انجمن دفاع از زندانيان سياسی و عقيدتی در ايران، پاريس، فرانسه
۳۹- انجمن ايران پيوند، هلند
۴۰- جمعی از هواداران ارتش آزادی بخش خلق ايران (آرخا)، ايران
۴۱- نشريه پيام پيشرو، ايران
۴۲- جمعی از دانشجويان دانشگاه تبريز، ايران
۴۳- دفتر برون مرزی حزب دمکرات ايران
۴۴- جمعی از دانشجويان دانشگاه تهران
۴۵ - جمعی از دانشجويان دانشگاه اراک
۴۶- جمعی از دانشجويان دانشگاه های لرستان
۴۷- انجمن دفاع از حقوق زنان در ايران - مهری اميري
۴۸- انجمن فرهنگی ايرانيان- مرکز (اتاوا و مناطق وابسته) کانادا
۴۹- مينو هميلی، دبير سازمان سراسری پناهندگان ايرانی، بی مرز،کانادا
۵۰- انجمن دفاع از حقوق زنان در ايران، مهری اميري
۵۱- رويا تيموری، سخنگوی انجمن پيشاهنگان راه آزادی و نماينده کميته عليه اعدام
۵۲- شبکه زنان، سوئد

صفحات اينترنتی، وبلانويسان و اتاقهای پالتاکی و راديوها:
۱-اتاق اتحاد سوسياليست¬ها در پالتاک
۲- اتاق پالتاکی: انديشه نوين و مترقی،
۳- وبلاگ رامين مولائی http://ramin-molai.blogspot.com/
۴- وبلاگ زير چتر چهل تيکه http://zir-chatr-۴۰tikke.blogspot.com/
۵- صفحه اينترنتی: آينه روز ayenehrooz.kulando.de
۶- صفحه اينترنتی: مجله هفته www.hafteh.de
۷- سايت گزارشگران
۸- سايت آبيدر www.awier.com
۹- سايت خبری www.irane-ayandeh.com
۱۰- وبلاگ dabireeatesaby.blogspot.com
۱۱- ايران گلوبال http://www.iranglobal.dk/
۱۲- سايت همشاگردی HAMSHAGERDI.ORG
۱۳- راديو برابری
۱۴- سايت جوان امروز: www.javane-emrooz.com
۱۵- سايت رويای عدالت: www.dreamofjustice.com

افراد و يا تشکل هايی که مايل به امضای فراخوان مشترک هستند لطفا به آدرس dialogt@web.de نام خود و يا تشکل شان را ارسال نمايند.