در سی امین سالگرد تظاهرات زنان علیه حجاب اجباری

کارزار زنان به استقبال روز جهانی زن در 8 مارس 2009 می رود!

 

در آستانه سی امین سالگرد بزرگترین تظاهرات زنان ایران در مارس 1979 علیه حکم خمینی برای حجاب اجباری و آغاز برقراری قوانین اسلامی علیه زنان هستیم. مبارزه ای که بدون شک نقطه عطف نوینی در جنبش زنان در تاریخ معاصر ایران است. این تظاهرات بزرگترین و اولین "نه" بزرگ زنان ایرانی به کلیه قوانین زن ستیزانه برگرفته از دین و شریعت بود. این تظاهرات سرفصل سه دهه مقاومت و مبارزه زنان ایران علیه حاکمیت ارتجاعی رژیمی است که پایه هایش بر فرودستی و سرکوب زنان بنا شده است.

این مبارزه سرفصل سه دهه جدال جنبش زنان بر سر افق، برنامه و راهکارهایی جهت رهایی و آزادی زنان است.

در شرایطی که زنان ایران در صف اول قربانیان  فقر و بدختی ، نا امنی و سرکوب  و پیامدهای اجرای برنامه های ویرانگر نظام سرمایه داری در جهان هستند، چه افق و برنامه سیاسی می تواند راهکارهای مبارزاتی جنبش زنان را جهت مقابله و مبارزه علیه این وضعیت و پیشروی آنان جهت دست یابی به افق های گسترده تر آزادی و رهایی ترسیم کند.

 

در شرایطی که نظام جمهوری اسلامی در بحران مشروعیت سیاسی در سطح ملی و بین المللی بسر می برد چگونه جنبش زنان می تواند از این فرصت برای تحرک بخشیدن به مبارزات خود و تعمیق مبارزات دمکراتیک کل جامعه جهت برقراری جامعه ای آزاد و دمکراتیک و لغو هرگونه ستم و استثمار زنان سود جوید؟

 

در شرایطی که تضادهای رژیم جمهوری اسلامی و دول امپریالیستی هم چنان در حال حدت یابی است و خطر دخالتگری های ویرانگر از تحریم های همه جانبه اقتصادی گرفته تا جنگی تجاوزگرانه مردم ایران را تهدید می کند، جنبش زنان با چه افق و برنامه ای می تواند استقلال خود را حفظ کرده و نگذارد توان و  انرژی میلیونها زن پشتوانه جدال و تضادهای ارتجاعی رژیم جمهوری اسلامی و دول امپریالیستی در راس آن آمریکا شود؟

جنبش زنان ایران در روند گسترش و پویایی خود با جدال های فکری و نظری بیشماری برای پیشروی روبروست.

 

آیا جنبش زنان ایران در آستانه سی امین سالگرد وسیع ترین و بزرگترین مبارزات زنان در سال 1357 و هم چنین صد سال پس از مبارزات زنان در جنبش مشروطه می تواند با ایستادن بر شانه های نسل های پیشین خود، افق و چشم اندازی گسترده از رهایی و برابری واقعی خود را ترسیم کند؟ با کدام افق، کدام برنامه و کدام راهکار؟

 کارزار زنان در تدارک سمیناری در روزهای 6 و 7 مارس 2009 در شهر استکهلم (سوئد) برای پیشبرد این امر است. بدین وسیله از همه زنان فعال علاقمند دعوت می کنیم برای ارائه نظر و سخنرانی در این سمینار شرکت کنند. این سمینار با راهپیمائی جهت همبستگی با مبارزات زنان جهان در روز 8 مارس به پایان می رسد.

مهلت ثبت نام برای سخنرانی در این سمینار از تاریخ 10 نوامبرتا 10 دسامبر 2008می باشد.

 

برای ثبت نام با ایمیل زیر تماس بگیرید:

  Seminar_karzar_2009@yahoo.com

 

کارزار مبارزه برای لغو کلیه قوانین ضد زن و مجازات های اسلامی علیه زنان

نوامبر 2008

 

www.karzar-zanan.com

karzar2005@yahoo.com