انرژی هسته ای حق مسلم ماست

 

.منظور ازماست چه کسانی هستند؟