ببینید و داوری کنید!

Subject: Who Is a Better Parent?

 

نتیجه علمی:

تمام جانوران و حیوانات از پدر و مادر مذهبی با شعورتر هستند!