به‌هيأت مديره سنديکاي شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه

به‌اعضاي سنديکا

به‌ رانندگان، تعمیرکاران و کارکنان مبارز شرکت واحد

 

پيروزي بزرگ سندیکای شركت واحد در نشست سالانه‌ی اتحاديه بين‌المللي حمل و نقل و شرکت منصور اسانلو به‌عنوان‌ نماینده‌ سندیکای کارگران شرکت واحد در اين نشست را به‌شما و به‌همه‌ی مبارزانِ راه آزادي و بهبودي زندگي طبقه‌کارگر تبريک مي‌گوييم.

اين فقط سندیکای شما نيست که با اين پيروزي گامي بزرگ به‌جلو برداشت؛ بلكه تمام جنبش کارگري ايران بود كه با اين حركت، در شرايط بهتر‌ از گذشته قرار گرفت.

شما تمام سختي‌ها را تحمل کردید، دستگير شديد، زندان کشيديد، كتك خورديد، شكنجه شديد، بيکارتان كردند، به‌عرصه ‌زندگي شخصيتان تجاوز شد و حتي همسران و کودکان‌تان نيز از آزار و هجوم نیروی‌های سرکوب جمهوري اسلامي درامان نماندند؛ با اين همه، پايداري شما در راه يك زندگي شرافتمندانه‌‌ براين هجوم ضدانساني غلبه کرد و شما را به‌مركز توجه و اميدواريِ بسياري بدل ساخت.

شما با اين مبارزه، غرور درهم‌شکسته و فروکوفته‌ي ميليون‌ها کارگر را بازساختيد و پرچم انسان رزمنده و تسليم ناپذير را به‌دست گرفتيد. شما حیثیت انسانيِ کارگر را که در مبارزه، تشکل و استقلال طبقاتي معني پيدا مي‌کند، به‌ او برگردانديد.

به‌اراده، به‌رزم‌تان درود! به‌گوهر پرشكوه قهرمانيِ شما كه بازتاب ارداة تودههاست درود!

اما درعين‌حال، هر پيروزي، ميدان‌ بزرگ‌تري را در برابر شما و ديگرکارگران ايران خواهد گشود. دورانِ آينده، دوراني‌ست که از هر نِگر، از دوره‌هاي تاکنوني دگرگونه خواهد بود. تا زماني که جنبشي در دوره‌هاي آغازينِ شكلگيري خود به‌سر مي‌برد، دامنة شکستها و پيروزهايِ آن محدود خواهد ماند. ميدان‌هاي بزرگ مبارزه اما، با شکست‌ها و پيروزي‌هاي بزرگ است که نمايان مي‌شود و پيروزيهاي بزرگِ تاكنوني، همانا نشانة پايداري و روشنانديشيِ طبقاتي شماست.

يقين داريم که در آينده نيز با همين پايداري و روشنانديشي، نشانگر پيروزي‌هاي بزرگ‌ترخواهيد بود.

هم‌اکنون، برگزاري مجمع عمومی دوم سندیکای كارگران شركت واحد، نخستين پيكاري است که درپيش داريد. ترديدي نيست که برگزاري پيروزمندانه‌ی اين مجمع عمومی، كوشش کارگران ايران براي دستيابي به‌تشکل مستقل خود را وارد دورهاي نوين و برتر خواهد کرد و عجيب نيست كه، مخالفين استقلال طبقةکارگر و در پيشاپيش آنها، نيروهاي سركوب جمهوري اسلامي، تمام توان خود را براي تخريب و پيشگيري از برگزاري آن به‌کار گيرند.

اما، در اين نيز ترديد نخواهد بود که شما به‌پشتيبانيِ تجربه ارزشمندِ مبارزه‌ی دو سال گذشته و به‌ياري ارده‌ی طبقاتي خود بار ديگر هوشمنديتان را براي عبور از اين گذرگاه به‌کار خواهيد گرفت. گذرگاهي که بازهم ميدان پيكارهاي ديگر در برابر طبقة ما خواهد گشود.

ما در اين گذرگاههاي سنگين، غرورآفرين و تاريخي، در کنار شما خواهيم بود.

8 تیر 1386

مرتضی افشاری، امیر پیام، رامین جوان، یداله خسروشاهی، بهمن شفیق، عباس فرد