از آنجا که معمول اين است در ايران هيج جيز سر جايش نباشد در نتيجه قرار شده امسال روز سيزده بدر بجای حاجت و دروغ سيزده مردم همديگر را نفرين کنند. در رد و بدل نفرين ها از طريق SMS نفرين های زير بعنوان بهترين نفرين های سال انتخاب شدند

 

5 الهی با ماتحت بیفتی روی یه جوجه تیغی!

4 الهی تو قزوین بند کفشت باز بشه!

3 الهی شاشت بگیره، زیپ شلوارت باز نشه!

2 الهی بری حموم، داروی نظافت استفاده کنی، آب قطع بشه!

 

و وحشتناکترین نفرین و برنده نقريین سال:

·                          الهی هر کانال تلویزیونی که بخوای نگاه کنی، احمدی نژاد نشون بده!