برنامه‌هاى هفته آينده در اتاق ايران سوسياليست فوروم

 

Paltalk Room: Iran Socialist Forum ISF

Room Category: Asia… > Iran

http://www.socialist-forum.com/

Email: SocialistForum@hotmail.com

 

 

 

 

پنجشنبه  ٢٠ سپتامبر
ساعت ٨ تا ١٢ شب به وقت اروپاى مركزى

سعید رهنما
مسلمانان در غرب

 

 

جمعه  ٢١  سپتامبر
ساعت ٨ تا ١٢ شب به وقت اروپاى مركزى
ناصر نجفی

در باره ادبیات (٣)

 

 

 

يكشنبه  ٢٣  سپتامبر
ساعت ٨ تا ١٢ شب به وقت اروپاى مركزى
مرجان افتخاری

جنسیت و زندان