جهانگيرهدايت

 

يكصد و هشت سال تنهايي

28 بهمن ماه 1389 صادق هدايت يكصدو هشت ساله مي شود . گرچه او 59 سال قبل درپاريس به زندگي خود خاتمه داد ولي اين يك مرگ فيزيكي بود و نام و شهرت و افكارو آثار او نه تنها زنده اند بلكه انگيزه بسياري كتب و مقالات و پژوهش ها و بررسي و مراسم و جشن ها شد .

صادق هدايت زندگي دنيايي كوتاهي داشت ، 48 سال ولي هنوز طنين آخرين فريادش كه همان خودكشي بود به گوش مي رسد .

صادق هدايت دروطنش ، مملكتي كه زاييده شد ، درس خواند ، رشد كرد ، زندگي كرد و آثار خود را نوشته و منتشر كرد درحال حاضر چه وضعي دارد ؟

درهمه ديرمغان نيست چومن شيدايي                                 خرقه جائي گروي باده و دفتر جائي

صادق هدايت شيدايي است كه تمام آثارش شش سال است مهر ممنوع الچاپ و ممنوع الانتشار خورده و حكومت اجازه نمي دهد آثاراو تجديد چاپ و منتشر شوند . خانه پدري صادق هدايت را 30 سال است بيمارستان دكتر امير اعلم كه ديوار مشتركي با آن خانه دارد تصرف كرده است . ابتدا مهدكودك كاركنان بيمارستان بود كه هنوز آثارش مثل عكس هاي كارتوني روي ديوارها ، تاب و سرسره و چرخ فلك و غيره درحياط اين خانه خاطره تلخ را تجديد مي كنند و حالا شده كتابخانه بيمارستان چون بيمارستان آموزشي است . اطاق صادق هدايت ، اطاقي كه درآن بوف كور ، سه قطره خون ، وغ وغ ساهاب و غيره نوشته شده چند تا كامپيوتر گذاشته اند و دانشجويان دارند با آن ها چه مي كنند ؟ من نمي دانم ، اگر كسي بخواهد خانه هدايت را بازديد كند آنقدر سرش قرطاس بازي درمي آورند كه خسته شود برود پي كارش اما اگر سرسختي كرد و هرطوري بود آمد كه خانه را به بيند به او مي گويند مگر بيكاري آمدي اين خانه را به بيني ؟ برو جاهاي روحاني را به بين .

ميزتحرير صادق هدايت در دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران درحال ازميان رفتن است . مسئولين اين دانشكده ازاين كه ميز هدايت براثربي توجهي درمسير نابودي حركت مي كند فوق العاده خوشحال اند و شايد مرتب اين موفقيت خود را به رؤسايشان گزارش مي دهند .

لوازم و وسايل باقي مانده از صادق هدايت درانبار زيرزمين موزه رضا عباسي 30 سال است خاك خورده ، لطمه ديده و درخطر نابودي اند . موزه محكم اين آثار را درسياهچالي حبس كرده و به شدت مراقبت مي كند كه مبادا كسي آن ها را به بيند و گردو خاكشان را بزدايد. قسمتي ازاين لوازم مانند يك فرش كوچك ازبين رفته ، هزاربيشه هدايت كه چوبي است در شرف ازميان رفتن است . آن چه كاغذي هستند دارند پودر مي شوند و نگاهدارندگان ميراث فرهنگي مملكت درنهايت دقت برنامه  محو و نابودي اين آثار بسيار پرارزش فرهنگي را دنبال مي كنند !

مسابقه ادبي صادق هدايت 3 سال است مورد قهر و غضب قرارگرفته و حتي درفرهنگ سراها و خانه هنرمندان اجازه نمي دهند براي اين مسابقه يادبودي از صادق هدايت برگزار شود و حداكثر كارشكني براي جلوگيري ازاين مسابقه ادبي انجام مي شود .

چاپ هرگونه مقاله درباره هدايت درمجلات و روزنامه ها ممنوع است و مسئولين رسانه ها ضمن عذرخواهي مي گويند ممكن است توي دردسر بيفتيم ! چاپ هرنوع پوستر و عكس ازصادق هدايت ممنوع اندر ممنوع است و چهره اين نويسنده را كسي نبايد به بيند .

درنمايشگاه هاي كتاب نه تنها عرضه كتب صادق هدايت يا درباره او ممنوع است اگر پوستري باشد كه تصوير صادق هدايت را نشان مي دهد مأمورين فرهنگ نژاد مي آيند روي صورت صادق خان كاغذ مي چسبانند كه كسي او را نه بيند .

پست خانه حكومت اگر ازخارج كتب صادق هدايت يا مربوط به او را به ايران بفرستند مصادره مي كند و آن كتاب يا مجله هرگز به گيرنده نمي رسد .

كاربه جايي رسيد. كه حتي كتب هدايت به مقصد من را هم مصادره مي كنند . حق دارند مي ترسند من آثار عمويم را بخوانم و منحرف شوم !

بله ، صادق هدايت در وطنش به شدت تحت سانسور ، محروميت و ظلم است ولي تمام كتابهايش را در خيابان ها به طور قاچاقي مي فروشند . هنوز بوف كور يكي از 10 داستان سورئاليست برتر ادبيات دنياست ! آثارش به 25 زبان دنيا ترجمه شده و يكي از معروف ترين نويسندگان ايران ، زبان فارسي و آسياست .

مهم نيست همه بگير و به بندها درپايان سرنوشت مشتركي دارند        ويران شود سراچه و ملك سكندري

صادق خان تولدت مبارك !