فراخوان به تظاهرات

 

برای آزادی دانشجویان در بند

 

برای آزادی همه‌ی زندانیان سیاسی

متحد و هم صدا به پا خیزیم!

 

 

روز جمعه ۲۸ دسامبر ۲۰۰۷از ساعت ۳ تا ۵ بعد از ظهر مقابل سفارت جمهوری اسلامی در دن‌هاخ

 

 

زنده باد آزادی!

زنده باد سوسیالیزم!

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی!

نابود باد امپریالیزم!

 

جمعی از فعالین سیاسی و کارگری - هلند

خانه‌ی هنر

سازمان پرایم

سازمان زنان ۸ مارس ( ایرانی - افغانستانی) - هلند

کمیته‌ی میزکتاب آمستردام