شما ناراحت نباشيد ، اهل حرامسرا هستند. حاجی می‌داند کی به کیه!!!

         از راست به چپ:

          اولی، صُغی است

         دومی ، رُوقی

         سومی ، کُبی

         چهارمی، سکی

         پنجمی ، خجی