بر پا دارنده

کمیته‌ی میزکتاب آمستردام

 

بزرگداشت مبارزات توده‌ها در سال ۵۷ و

رستاخیز سیاهکل در سال ٤٩

 

١۷فوریه ٢۰۰۷از ساعت ۵ بعد از ظهر تا ۹ شب

 

محل: لیدیا،  Roelof Hartplein 2 a  Lydiaاز ایستگاه مرکزی قطار آمستردام با ترام‌های ۵ و٢٤ ایستگاه: Roelof Hartplein

 

سخنران: نویسنده و کارگردان مبارز ناصر نجفی

موسیقی ایرانی : سیما و اسکندر از کلن، همراه با علی و جعفر

روایت موش و گربه: اجرائی از حمید عبدالملکی

رقص کردی: توسط گروه رقص زنان کُرد

 

غذا در محل فروخته می‌شود

 

ورود رایگان می‌باشد

 

 

 کمیته‌ی میزکتاب آمستردام، متشکل از:

 

انقلابیون کمونیست

سازمان ١۹ بهمن

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران - هلند

کانون زندانیان سیاسی ایران (در تبعید) - هلند

هواداران حزب کار ایران (توفان) - هلند

 

Tel: +۳۱ ۶۲۵ ۰۵۰ ١۵۵

E.mail: mize_ketab@hotmail.com