. ی
ی ی ژ ی  

بازگشت

 

 

ی

 

 

ی

 

 

ی

 

 

ی

 

 

ǘ !

 

سخنرانی ها استانبول يک منظومه آواره زبان لرزه فيس بوک