. ی
ی ی ژ ی  

بازگشت

Tekstvak:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!

 

Tekstvak:

 

 

 

 

Tekstvak:

سخنرانی ها استانبول يک منظومه آواره زبان لرزه فيس بوک